Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMFbusters.pl

Wersja 1.31

Definicje:

(a) Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

(b) Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

(c) Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

(d) Klient – (1) osoba fizyczna, w tym Konsument, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

(e) Konsument – Klient, o którym mowa w Definicje, pkt. (d) powyżej, dokonujący z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z Art. 22[1] Kodeksu Cywilnego).

(f) Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

(g) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

(h) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

(i) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

(j) Sklep Internetowy; EMFbusters.pl - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.emfbusters.pl

(k) Sprzedawca; Usługodawca – PAWEŁ WYPYCHOWSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EMF3 PAWEŁ WYPYCHOWSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Przecław 90C lok. 1, 72‑005 Przecław, powiat policki, woj. zachodniopomorskie; adres do doręczeń: ul. Leśna 4, 57-320 Polanica-Zdrój, NIP 851-103-90-36, REGON 810851136, adres poczty elektronicznej: info@emfbusters.pl, numer telefonu: +48 606 211 663.

(l) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

(m) Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

(n) Usługobiorca – (1) osoba fizyczna, w tym Konsument, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych.

(o) Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

(p) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.emfbusters.pl prowadzony jest przez PAWŁA WYPYCHOWSKIEGO, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EMF3 PAWEŁ WYPYCHOWSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, adres: Przecław 90C lok. 1, 72-005 Przecław, powiat policki, woj. zachodniopomorskie; adres do doręczeń: EMF3 Paweł Wypychowski, Biuro Badawczo - Rozwojowe, ul. Leśna 4, 57-320 Polanica-Zdrój, NIP 851-103-90-36, REGON 810851136, adres poczty elektronicznej: info@emfbusters.pl, numer telefonu: +48 606 211 663.

1.2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów, korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.

1.3.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest EMF3 PAWEŁ WYPYCHOWSKI. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić EMFbusters.pl realizację Umowy Sprzedaży i/lub Usługi Elektronicznej w należyty sposób. Każda osoba, która przekazuje swoje dane, ma prawo do wglądu w ich treść, ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.    Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

1.5.    Klienci mogą w każdym czasie i bez ponoszenia dodatkowych kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu na stronie EMFbusters.pl w zakładce „Regulamin” oraz sporządzić jego wydruk.  

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.    W Sklepie Internetowym dostępne są Usługi Elektroniczne Konto oraz Formularz Zamówienia.

2.2.    Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający, przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko / nazwa firmy, adres (ulica, numer domu / mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.2.1.   Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto (zrezygnować z Konta), poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@emfbusters.pl lub pisemnie na adres do doręczeń Usługodawcy.

2.3.    Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego (po wypełnieniu Formularza zamówienia) pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, adres (ulica, numer domu / mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów oraz wybrany sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.3.1.   Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.4.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym EMFbusters.pl: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do konta poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi technologii JavaScript. W przypadku, kiedy Klient otrzymuje faktury w wersji elektronicznej, do ich otwarcia wymagane jest oprogramowanie odczytujące pliki PDF, np. Adobe Acrobat Reader.

2.5.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.6.    Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.6.1.   Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać np. pisemnie na adres do doręczeń Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@emfbusters.pl.

2.6.2.   Dla ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w opisie reklamacji: (a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (b) żądania Usługobiorcy; oraz (c) danych kontaktowych składającego reklamację. Sugestie podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego trybu opisu reklamacji.

2.6.3.   Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu.

3.2.    Cena Produktu uwidoczniona na stronach EMFbusters.pl podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie Produktu z podatkami, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport i dostarczenie) oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach EMFbusters.pl w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.    Ceny Produktów, których cena w złotych polskich bazuje na cenie w walucie (EUR lub USD) są dodatkowo uwidaczniane w tej walucie (EUR lub USD). Przeliczenie cen w walucie na złote polskie odbywa się na podstawie kursu waluty ustalonego w EMFbusters.pl, przy czym zawarcie Umowy Sprzedaży następuje zawsze dla ceny w złotych polskich. Do przeliczenia cen w walucie na ceny w złotych polskich, EMFbusters.pl stosuje aktualny kurs średni NBP, przy czym kurs w EMFbusters.pl jest modyfikowany, jeśli zmiana względna jego wartości (w odniesieniu do kursu poprzednio obowiązującego) wynosi więcej niż 1,0%.

3.4.    Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.4.1.   Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu.

3.4.2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.3.   Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:

4.1.1.   Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przelew bankowy zwykły):

Bank: ING Bank Śląski Oddz. w Szczecinie

Numer rachunku: 90 1050 1559 1000 0022 2851 9506

4.1.2.   Płatność on-line (przelew on-line / karta płatnicza). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl). Płatność dokonywana jest bezpośrednio ze strony zamówienia przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą. Dostępne karty, którymi można realizować płatność: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

4.2.    Termin płatności: w przypadku płatności przelewem bankowym zwykłym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, w każdym razie w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.3.  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTÓW

5.1.    Dostawa Produktów dostępna jest dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Sposób oraz koszty dostawy Produktu (w tym przewoźnik oraz opłaty za dostawę) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.    W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.    Dostawa większości Produktów realizowana jest pocztą kurierską, bezpośrednio od producenta i/lub dystrybutora Produktu z siedzibą na terenie UE do Klienta.

5.5.    Ubiory ekranujące EMF3design™, środki piorące oraz próbki materiałów ekranujących wysyłane są pocztą kurierską z Polski.

5.6.    Dostawy realizowane są za pośrednictwem jednego z przewoźników/typu przesyłek wybranych z dostępnych w toku składania zamówienia na stronie EMFbusters.pl:

5.6.1.   Przesyłka kurierska EU standard - czas dostawy typowo 3-4 Dni Robocze.

5.6.2.   Przesyłka kurierska EU XL – jedyny możliwy wybór dla Produktów, dla których jeden lub więcej z fizycznych wymiarów do transportu (rozmiar opakowania) przekracza 130 cm - czas dostawy typowo 3-4 Dni Robocze.

5.6.3.   Przesyłka kurierska krajowa - dla ubiorów ekranujących EMF3design™, środków piorących oraz próbek materiałów ekranujących wysyłanych z Polski - czas dostawy typowo 1-2 Dni Robocze.

5.7.    Na czas otrzymania przesyłki przez Klienta składają się:

5.7.1.   Czas wysyłki (kompletowanie zamówienia i przygotowanie przesyłki) – przewidywany czas wysyłki podawany jest przy każdym Produkcie dostępnym w Sklepie Internetowym w polu „Wysyłka w:”

5.7.2.   Czas dostawy, zależny od wybranego z dostępnych przewoźników/typu przesyłek wymienionych w pkt. 5.4 powyżej.

5.8.    W przypadku Produktów o różnych czasach wysyłki, czasem wysyłki całości zamówienia jest najdłuższy podany czas. Początek biegu czasu wysyłki Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2.    Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

6.3.    Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. pisemnie na adres do doręczeń Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@emfbusters.pl.

6.4.    Dla ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Sugestie podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6.    W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres do doręczeń Sprzedawcy.

6.7.    Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

7.1.    Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.1.1.   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

7.1.2.   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

7.1.3.   Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl

7.1.4.   Konsument ma możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład pisemnie na adres do doręczeń Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@emfbusters.pl;

8.2.    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.    Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres do doręczeń Sprzedawcy, tj. EMF3 Paweł Wypychowski, ul. Leśna 4 (wejście od Dębowej), 57-320 Polanica-Zdrój.

8.7.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.    Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

8.8.1.   Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2.   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3.   W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1.   w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – to wyłączenie dotyczy oferowanych w EMFbusters.pl tkanin, włóknin, siatek, folii, tapet, baldachimów, firan, mat oraz innych produktów sprzedawanych na metry lub przycinanych i zszywanych na indywidualne zamówienie i potrzeby Konsumenta. Informacja o tym, że produkt należy do tej kategorii i zwrot (odstąpienie od umowy sprzedaży) nie jest możliwy umieszczona jest w pełnym opisie każdego takiego produktu, w sekcji "Zamawianie".   

8.9.2.   w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – to wyłączenie dotyczy oferowanych w EMFbusters.pl farb, klejów i dodatków do farb ekranujących, które są wyrobami chemicznymi, dostarczane są w zaplombowanych opakowaniach, które po otwarciu nie mogą być ponownie bezpiecznie zamknięte i transportowane.

8.9.3.   w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – to wyłączenie dotyczy oferowanych w EMFbusters.pl produktów przyłączy uziemienia i innych, które po zamontowaniu pozostają nierozerwalnie związane z elementami budynków (np. pokrytych materiałami ekranującymi elewacji, ścian, sufitów, podłóg, itp.) oraz innych konstrukcji.

8.9.4.   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.    Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.

9.2.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.    W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5.    W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6.    Zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

9.7.    W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8.    Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem.

9.9.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1.  Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem EMFbusters.pl jest Sprzedawca.

10.2.  Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem EMFbusters.pl zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

10.3.  Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów EMFbusters.pl to: (a) producenci i/lub dystrybutorzy zamówionych Produktów, realizujący dostawę bezpośrednio do Klienta; (b) przewoźnicy i/lub pośrednicy realizujący wybrany przez Klienta sposób dostawy; (c) wybrane podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym – wyłącznie w przypadku Klienta, który korzysta z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

10.4.  Usługobiorca i/lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone np. pisemnie na adres do doręczeń Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@emfbusters.pl.

10.5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

11.1   Prawa wyłączne do treści udostępnianych w EMFbusters.pl, w szczególności prawa autorskie, oznaczenie Sklepu Internetowego, znaki towarowe, znaki serwisowe, wzory przemysłowe, znaki słowne, hasła reklamowe, teksty, tłumaczenia, bazy danych, formularze, skrypty, adresy internetowe Usługodawcy oraz producentów produktów i usługodawców usług (w tym płatniczych i przewozowych) wraz z wchodzącymi w ich skład elementami graficznymi oraz inne prawa własności intelektualnej, podlegają ochronie prawnej i przysługują ich prawnym właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

11.2   Pobieranie, kopiowanie, reprodukowanie, przesyłanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, inżynieria odwrotna (reverse-engineering) oraz wszelkie nieuprawnione wykorzystanie jakichkolwiek treści ze stron pod adresem www.emfbusters.pl bez jednoznacznej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione, stanowi naruszenie prawa i skutkuje odpowiedzialnością karną oraz cywilnoprawną.

11.3   Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody - w tym za szkodę rzeczywistą, utracone korzyści, szkodę ewentualną - wyrządzone Usługodawcy, będące następstwem nieuprawnionych działań opisanych w punktach 11.1 i 11.2 powyżej.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.  Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2.  Zmiana Regulaminu:

12.2.1.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

12.2.2.  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.2.3.  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.4.   Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie 27 sierpnia 2017 r.

12.5.   Historia zmian:

  • 1.31 : 27.08.2017 : wprowadzono w par. 8.9.1 uzupełnienie w związku z wprowadzeniem nowych kategorii produktów ekranujących i uziemiających ciętych i szytych na indywidualne zamówienie i potrzeby klienta.
  • 1.30 : 12.05.2017 : <a> wprowadzono par. 11 z zapisami dotyczącym własności intelektualnej; rozszerza on i zastępuje poprzedni zapis w par 1.5 (ten został wykreślony); poprzedni par 11 (Postanowienia końcowe) przyjął numer 12; <b> dla lepszej ochrony stron umowy przed zmianami kursów walut w par. 3.3 zmieniono próg zmiany kursu do przeliczania cen z 1,5% na 1,0%; <c> w par. 5 wprowadzono nową formę dostawy krajowej kurierem dla ubiorów ekranujących EMF3design™, środków piorących i próbek materiałów ekranujących.
  • 1.23 : 06.03.2017 : do pozasądowych form rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń dodano możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (w dacie zmiany platforma ODR nie funkcjonuje jeszcze w języku polskim).
  • 1.22 : 23.05.2016 : dodano płatności kartami płatniczymi.
  • 1.21 : 29.03.2016 : niewielkie korekty związane z uruchomieniem formy płatności on-line.
  • 1.20 : 01.02.2016 : pierwsza opublikowana wersja Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl