News
Zmiana numeru Infolinii

Nowy numer naszej Infolinii to: 732 220 177

Nowa infolinia bazuje na połączeniach VoIP. Oznacza wyższą jakość obsługi naszych Klientów, dla nas zaś, rozmowy bez promieniowania :)

Wszystkie farby ekranujące PEM YShield z ekologicznym certyfikatem jakości TÜV-SÜD

Obecnie wszystkie oferowane przez nas farby ekranujące pola elektromagnetyczne YShield: HSF54, HSF64, PRO54, MAX54, DRY54, NSF34 oraz grunt GK5 posiadają certyfikat ekologiczny TÜV-SÜD. Oznacza to, że jakość produktu, użytych składników, jak również zawartość i emisja związków wpływających na zdrowie i ekologię są stale monitorowane przez wiarygodną, uznaną międzynarodowo organizację TÜV-SÜD.

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego EMFbusters.pl

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta. 

Jako że Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta, postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Konsekwentnie więc, postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy interpretować na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

SPIS TREŚCI
1. Definicje
2. Kontakt ze Sprzedawcą
3. Wymogi techniczne
4. Zakupy w Sklepie
5. Płatności
6. Realizacja zamówienia
7. Prawo odstąpienia od umowy
8. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
9. Reklamacje
10. Dane osobowe
11. Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

1. DEFINICJE

1.1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

1.3. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

1.4. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze Sklepu może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto. 

1.5. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

1.6. Kupujący uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.

1.7. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

1.8. Regulamin – niniejszy regulamin.

1.9. Sklep – sklep internetowy EMFbusters.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://emfbusters.pl

1.10. Sprzedawca – Paweł Wypychowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EMF3 Paweł Wypychowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8511039036, nr REGON 810851136, z siedzibą pod adresem: Przecław 90C lok.1, 72-005 Przecław; adres do korespondencji: EMF3 Paweł Wypychowski, Biuro Badawczo Rozwojowe, ul. Skoczowska 56A/7, 43-450 Ustroń.

1.11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

2.1. Adres do korespondencji: EMF3 Paweł Wypychowski, Biuro Badawczo Rozwojowe, ul. Skoczowska 56A/7, 43-450 Ustroń

2.2. Adres e-mail: info@emfbusters.pl

2.3. Telefon: +48 732 220 177

2.4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): EMF3 | EMFbusters.pl Oddz. W-wa, ul. Czarnoleska 6F, 04-540 Warszawa, (tel: 600 650 300)

2.5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: EMF3 | EMFbusters.pl Oddz. W-wa, ul. Czarnoleska 6F, 04-540 Warszawa, (tel: 600 650 300)

3. WYMOGI TECHNICZNE

3.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 1. urządzenie z dostępem do Internetu;
 2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

3.2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w pkt. 3.1 powyżej, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

4. ZAKUPY W SKLEPIE

4.1. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar. 

4.2. Ceny towarów, których cena w złotych polskich bazuje na cenie w walucie (EUR lub GBP, USD) są dodatkowo uwidaczniane w tej walucie. Przeliczenie cen w walucie na złote polskie odbywa się na podstawie kursu waluty ustalonego w Sklepie, przy czym zawarcie umowy sprzedaży następuje zawsze dla ceny w złotych polskich.

4.3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy produktu.

4.4. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.

4.5. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy produktów oraz metodę płatności za zamówienie, spośród dostępnych w Slepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

4.6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

4.7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

4.8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, to jest założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji, poprzez podawanie swoich danych przy każdym indywidualnym zamówieniu.

5. PŁATNOŚCI

5.1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 2. za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, w tym kart płatniczych Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic oraz płatności BLIK;
 3. za pobraniem, tj. gotówką (lub kartą jeśli przewoźnik to umożliwia) w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;

5.2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

5.3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

5.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, w których pole do wprowadzenia danych niezbędnych do zrealizowania płatności pojawia się bezpośrednio po złożeniu zamówienia, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

5.5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1. Termin realizacji zamówienia (czas do wysyłki oraz typowy czas dostawy) wskazany jest w Sklepie.

6.2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

6.3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie.

6.4. Dostawa realizowana jest wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.5. Produkty zakupione w sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
 2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu produktów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.

7.3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w pkt. 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

7.4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu, jako Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7.7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.8. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: EMF3 | EMFbusters.pl Oddz. W-wa, ul. Czarnoleska 6F, 04-540 Warszawa, (tel: 600 650 300), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

7.10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

7.13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego przez platformę płatniczą Płatności Shoper (w tym karty płatnicze, BLIK), Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

8.1.1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb - w Sklepie dotyczy to:

 1. tkanin, włóknin, siatek, folii, tapet i innych materiałów ekranujących pola elektromagnetyczne przycinanych na żądanie Kupującego na metry;
 2. baldachimów, śpiworów, mat i pokryć przycinanych i zszywanych z tkanin na indywidualne zamówienie Kupującego;
 3. filtrów zakłóceń do instalacji elektrycznych produkowanych na indywidualne zamówienie;

8.1.2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

8.1.3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu - w Sklepie dotyczy to:

 1. farb ekranujących, gruntów i innych wyrobów chemicznych dostarczanych w zaplombowanym fabrycznie opakowaniu, które po otwarciu nie mogą być ponownie bezpiecznie zamknięte i transportowane;
 2. namiotów i śpiworów ekranujących, które są produktem higienicznym, przeznaczonym do użytku osobistego; 

8.1.4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami - w Sklepie dotyczy to:

 1. akcesoriów i przyłączy uziemienia oraz innych elementów, które po zamontowaniu (skręceniu, przyklejeniu, itp.) pozostają nierozerwalnie związane z elementami budynków (np. pokrytych materiałami ekranującymi elewacji, ścian, sufitów, podłóg, itp.) oraz innych konstrukcji i instalacji;

8.1.5. W której przedmiotem świadczenia są usługi, za które Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości. W Sklepie dotyczy to:

 1. oferowanych w Sklepie jako produkty usług, w tym: konsultacji, doradztwa, prac projektowych (w tym kalkulacji ilości materiałów), pomiarów, prac badawczo-rozwojowych;

8.1.6. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.1.7. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8.1.8. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.2. Informacja o tym, że produkt/usługa należy do kategorii produktów/usług dla których zwrot (odstąpienie od umowy sprzedaży) nie przysługuje Kupującemu umieszczona jest w pełnym opisie danego produktu/usługi w Sklepie, w sekcji "Zamawianie".

8.3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie charakterystki produktów, w tym materiałów ekranujących, filtrów i sprzętu pomiarowego, zmierzone zgodnie z odpowiednimi standardami międzynarodowymi, umożliwiające Kupującemu zapoznanie się z właściwościami materiału / produktu przed zakupem.

8.4. Sprzedawca oferuje też w Sklepie próbki materiałów ekranujących, umożliwiające Kupującemu zapoznanie się z właściwościami materiałów i produktów wykonanych z tych materiałów przed zakupem produktu lub materiału.

9. REKLAMACJE

9.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

9.1.1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta

9.1.2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w pkt. 2 Regulaminu.

9.1.3. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w Sklepie,  w pełnym opisie produktu.

9.1.4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt. 2 Regulaminu.

9.1.5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

9.2. KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

9.2.1. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.

9.2.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

9.2.3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:

 1. wymiany towaru,
 2. naprawy towaru.

9.2.4. Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:

 1. obniżeniu ceny,
 2. odstąpieniu od umowy

w sytuacji, gdy:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
 • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.

9.2.5. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.

9.2.6. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

9.2.7. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczącej towarów, Kupujący uprzywilejowany niezwłocznie zwraca na swój koszt towar Sprzedawcy, na adres EMF3 | EMFbusters.pl Oddz. W-wa, ul. Czarnoleska 6F, 04-540 Warszawa, (tel: 600 650 300). Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

9.2.8. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.2.9. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

9.3. KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

9.3.1. Niniejszy pkt. 9.3. Regulaminu oraz poniższe postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących innych niż Kupujący uprzywilejowani. Konsekwentnie, jeżeli w postanowieniach tych mowa o Kupującym, należy rozumieć przez to Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany.

9.3.2. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę zamówionych towarów przewoźnikowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z towarami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.3.4. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towarów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.3.5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek szkody pośrednie czy wynikowe, w tym utracone korzyści.

9.3.6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny i kosztów dostawy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się do wszelkich roszczeń Kupującego wobec Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia zawarcia umowy sprzedaży lub niezwiązanych z umową sprzedaży.

9.3.7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt lub braku zgodności produktu z umową sprzedaży zostaje wyłączona.

9.3.8. Aby umożliwić Kupującemu zapoznanie się z właściwościami oferowych produktów i materiałów przed zakupem, Sprzedawca publikuje w Sklepie charakterystyki produktów i materiałów zmierzone zgodnie z odpowiednimi standardami międzynarodowymi, a także oferuje próbki materiałów.

9.3.9. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, jest ona ważna również w przypadku Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany. Informacja o gwarancji, a także o jej warunkach, jest dostępna w Sklepie, w pełnym opisie danego produktu.

9.3.10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

9.3.11. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres EMF3 | EMFbusters.pl Oddz. W-wa, ul. Czarnoleska 6F, 04-540 Warszawa, (tel: 600 650 300).

9.3.12. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

10. DANE OSOBOWE

10.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

10.2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

 1. umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

10.3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

10.4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej - w którym:

 1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
 4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

10.5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przeniesienia danych do innego administratora 
  a także prawo:
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

10.6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z pkt. 2 Regulaminu.

10.7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. ZASTRZEŻENIA

11.1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

11.2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

11.3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Wzór treści formularza odstąpienia od umowy, z którego Kupujący uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać można pobrać w formacie pdf tutaj: EMFbusters.pl - wzór formularza zwrotu

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia Pn-Pt 10:00-16:00 +48 732 220 177 info@emfbusters.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl